PRO ZÁJEMCE

Komu JE služba určena

  • Mobilním a imobilním seniorům od 65 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby v takové míře, kterou není možné zabezpečit v jejich přirozeném prostředí s pomocí rodiny nebo terénních služeb.
  • Míru pomoci vyjadřuje příspěvek na péči (dále PnP), pečujeme o seniory ve stupni II, III, IV.
  • Pokud žadatel nemohl o PnP požádat a nemá tedy PnP přiznán, musí jeho zdravotní stav a potřeba pomoci odpovídat min. II. stupni. Posouzení bude provedeno na základě sociálního šetření. Pokud nebude PnP přiznán nebo pouze I. stupeň, bude toto důvodem pro neprodloužení smlouvy.

Komu NENÍ služba určena

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Z důvodu akutní infekční nemoci.
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (Alzheimerova demence, agresivní chování, sebevražedné sklony, alkoholismus a závislost na jiných návykových látkách).
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje přítomnost zdravotní sestry 24 hodin denně.

POKUD NEJSTE OSOBOU, PRO KTEROU JE SLUŽBA URČENA, PROSÍME, NEPODÁVEJTE ŽÁDOST, NEMŮŽEME JI VYHOVĚT.

Úhrady za poskytované sociální služby

Ubytování

Celodenní strava

Celkem za měsíc

Jednolůžkový pokoj
305 Kč/den

255 Kč/den

17 035 Kč

Dvojlůžkový pokoj 
295 Kč/den

255 Kč/den

16 730 Kč

Příspěvek na péči

V přiznané výši, minimální stupeň II.

Úhrady za pobyt a stravu jsou stanoveny vyhláškou 505/2006 Sb. pro dané období. Každému seniorovi musí zůstat po zaplacení úhrady 15 % z důchodu, ze kterých si hradí výdaje za léky, za služby, hygienické potřeby ap. Vítáme podíl rodiny na spolufinancování služby do stanovené plné výše.

Poskytovaná péče a podpora je hrazena z přiznaného příspěvku na péči. 

Úhrady za zdravotní péči nejsou součástí smlouvy o poskytování sociální služby, úkony hradí zdravotní pojišťovna, službu vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékařů.

Za používání vlastních elektrospotřebičů neúčtujeme žádné další platby za spotřebovanou elektřinu. Za zprostředkování služeb rovněž neúčtujeme uživatelům žádné platby, uživatelé zaplatí jen přímé náklady za službu (kadeřnice, pedikérka).